Soutěž o biatlonový kalendář 2019 - pravidla a souhlas

 

Pravidla soutěže

 

I. Název soutěže

Soutěž o biatlonový kalendář 2019

(dále jen „Soutěž“)

 

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Hamé s.r.o.

se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04

IČ 282 13 556

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439

zastoupená Ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem a prokuristou (dále jen „Organizátor“)

 

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 17. 1. 2019 od 12:00 hodin do 14 2. 2019 do 23:59 hodin.

 

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

  • Dokončení a zaplacení objednávky z oficiálního e-shopu Hamé na webové stránce www.hame-eshop.cz
  • Poskytnutí následujících údajů: e-mailová adresa, jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo
  • Nákup musí být v hodnotě minimálně 500 Kč včetně DPH (do hodnoty nákupu se nepočítají doprava ani balné),
  • splnění Pravidel soutěže;
  • udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže
  • v případě, že Účastník využije práva pro vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dní, nárok na účast v soutěži zaniká, pokud hodnota vráceného zboží sníží zůstatkovou hodnotu platné objednávky pod 500 Kč vč. DPH


    V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky a starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.

Každý Účastník může vyhrát opakovaně. S každým nákupem, splňujícím podmínky pro účast v soutěži, vzniká nová možnost výhry.

 

VI. Losování výherců

V sídle Organizátora se náhodným výběrem z databáze zaslaných registrací obsahující všechny přihlášené Účastníky vylosuje ve vztahu ke každé výhře jeden výherce (dále jen „Výherce“).

Slosování se provede za účasti komise složené ze 2 členů určených Organizátorem (dále pouze „Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém popíší průběh slosování a ve kterém budou uvedeni Výherci všech výher, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci Účastníka. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

 

VII. Výhry

Výherce mohou získat následující výhry (dále jen „Výhry“):

  • 2x Limitovaná edice Biatlonového kalendáře Hamé pro rok 2019 (2 výherci obdrží po 1 ks)

 

VIII. Odevzdání výhry

Soutěž bude po jejím ukončení vyhodnocena a budou vyhlášeni Výherci způsobem uvedeným v tomto odstavci. Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži –tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal. O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen. Každý Výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to během následujícího pracovního dne od slosování, které proběhne dne 21.2.2019. Výherce bude vyzván k tomu, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná. Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení adresy Výherce soutěže pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi. Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní přepravy. Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky. Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry. Výherci budou na webu zveřejňováni po každém soutěžním kole, vždy do 3 pracovních dnů od určeného dne slosování. Všichni Výherci a jejich Výhry budou nejpozději 22.2.2019 zveřejněni na www.hame-eshop.cz, kde bude seznam výherců (v rozsahu jejich křestního jména a prvního písmena příjmení) dostupný do 22. 5. 2019.

 

IX. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.hame-eshop.cz. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu). Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora. Tato Pravidla soutěže budou uveřejněna na www.hame-eshop.cz a v písemné podobě jsou uloženy v sídle Organizátora. Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

1. Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje společnosti Hamé s.r.o., se sídlem Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ 282 13 556, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen „společnost Hamé“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

- jména a příjmení;

- emailové adresy;

- telefonního čísla;

- korespondenční adresy;

V rámci soutěže „Soutěž o biatlonový kalendář 2019“.

 

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, doručovací adresu a telefonní číslo je možné zpracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení Účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem případného předání výhry. Účastník souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu křestní jméno a první písmeno příjmení, bude-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na webových stránkách Organizátora.

 

3. Tyto osobní údaje budou společností Hamé zpracovávány po dobu trvání Soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.

 

4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit Účastníka do Soutěže pro nepřistoupení na Podmínky účasti v soutěži a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů.

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Hamé, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) KomTeSa spol. s r.o., sídlem Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod, IČ: 455 35 663

b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Hamé nevyužívá.

 

6. Účastník má podle Nařízení právo:

- vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jakýmkoliv způsobem zpět, zpětvzetím souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas Účastníka,

- požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Kunovicích, dne 16.2.2018