Obchodní podmínky

Provozovatele:

ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, Záboří, Proseč, 539 44, DIČ: CZ 259 978 15, IČO 259 978 15.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě Hame-eshop.cz, jehož provozovatelem je v souladu s dohodou se společností HAMÉ, s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439, společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Záboří 93, Proseč, PSČ 53944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084.
 2. Prodávajícím je v souladu s dohodou se společností HAMÉ, s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439, společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Proseč, PSČ 53944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084 (dále jen „prodávající“). Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Záboří 93, Proseč, PSČ 53944. Elektronická adresa prodávajícího je hame@ergotep.cz. Telefonní číslo prodávajícího je 469 660 913. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).
 3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

Vznik smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího pod Hame-eshop.cz. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla
  2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího
  3. požadované množství zboží
  4. cenu
  5. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího
  6. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.
  7. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
 3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu hame@ergotep.cz
 4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
 5. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách hame@ergotep.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí
  2. zboží se již nedodává
  3. zboží je již vyprodáno
  4. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  5. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 - 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta do 30 pracovních dnů. O této lhůtě bude kupující upozorněn elektronickou cestou v přiměřeném čase. Po uplynutí této doby bude se zákazníkem domlouvána náhrada nebo zrušení objednávky.
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).
 5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání). Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při odeslání zboží je kupujícímu elektronicky (e-mailem) předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

 • Česká pošta – Balík do ruky .. 75 Kč
 • Česká pošta – Balík na poštu .. 70 Kč
 • Kurýrní služba DPD  ..  99 Kč
 • Zásilkovna  ..  49 Kč
 • Osobní odběr (Prodejní centrum Tescoma Proseč) .. ZDARMA
 • doprava při hodnotě zboží nad 1500 Kč ZDARMA

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny pro:

 • Platební kartou .. ZDARMA
 • Online platba .. ZDARMA
 • Dobírka Česká pošta .. 59 Kč
 • Dobírka DPD  ..  59 Kč
 • Dobírka Zásilkovna  ..  59 Kč
 • Hotově - při osobním odběru v sídle (je možné platit kartou) .. ZDARMA
 • Převodem z účtu .. ZDARMA
 • Jakákoli platba při nákupu zboží nad 1500 Kč .. ZDARMA

Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.

Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 1500,- Kč (vč. DPH)..

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na Hame-eshop.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce
  3. bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu 217955609/0300, a to při odesílání objednávky.
 • Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na adrese sídla prodávajícího Záboří 93, Proseč, PSČ 53944, nebo na e-mailové adrese reklamace@ergotep.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP a zároveň jej můžete stáhnout zde
 3. V odst. 1 citované ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, nese náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
  1. na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
  3. na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. spočívajících ve hře nebo loterii

Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz článek níže).
 2. Ustanovení čl. 1. se nepoužije:
  1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. "Odpovědnost za vady" odst. 1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku:
  1. použití zboží v rozporu s návodem k použití
  2. nesprávné montáže či demontáže zboží
  3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží
  4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
 8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 5. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:
  1. poštou na adrese sídla prodávajícího Zábořská 93, Proseč, PSČ 53944, nebo
  2. e-mailem na adrese reklamace@ergotep.cz.
 6. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.
 7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů se pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.
 10. Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající uchovává následující osobní údaje kupujících: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále případně další zpracovatelé, které jsou za účelem odbavení kupní smlouvy a marketingu společnosti užívány. Takovým zpracovatelem je v současné době společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44, Proseč, společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. Dr vložka 1084. Dalším zpracovatelem je společnost Komtesa spol. s r.o., IČ 455 35 663, se sídlem Masarykova 2853, Havlíčkův Brod, 580 01, společnost je zapsaná ve Spisová značka: C 1556 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Vaše osobní údaje mohou být výhradně pro účely vyřízení objednávky předány i dalším společnostem, a to pro zajištění plateb za objednávky a jejich rozesílku.

 3. Na emailovou adresu a telefonní číslo vám budou prodávajícím zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa a telefonní číslo bude za tímto účelem prodávajícím uchovávána po dobu 3 let.

 4. Kupující má podle Nařízení právo:

  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
 5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2015